วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2553

การใช้งบประมาณของศูนย์ประจำตำบล

โรงเรียนที่เป็นศูนย์ดนตรี นาฏศิลป์ประจำตำบล จะได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น ประมาณ 50,000 บาท แยกเป็นดังนี้
1. เป็นค่าครุภัณฑ์ดนตรี 8,862 บาท
2. ค่าจ้างภูมิปัญญา 7,367 บาท
3. ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 33,771 บาท
โรงเรียนหลายแห่งยังไม่ชัดเจนและได้เข้ามาสอบถามกับผมในการใช้งบประมาณโดยเฉพาะงบฯในข้อ 3
ผมได้โทร.สอบถามไปยัง เจ้าหน้าที่ที่ สพฐ.แล้ว ขอเรียนชี้แจงว่า
"งบฯนี้สามารถใช้เป็นค่าอาหารของนักเรียน/ครู ค่านำมันเชื้อเพลิง ที่ไปเล่นดนตรีตามงานต่าง ๆ หรือเป็นค่าวัสดุ เช่นเครื่องดนตรีเพิ่มเติม(ไม่เกินชิ้นละ 5 พันบาท) กล่าวโดยสรุปคืองบฯนี้ใช้ในกิจกรรมเพื่อการแสดงดนตรีเท่านั้นครับ"
ได้ยินทางการเงินแจ้งว่า "หากโรงเรียนใดต้องการซื้อวัสดุในยอดนี้ให้ส่งภายในวันที่ 25 มี.ค. นี้"
ดังนั้นหากโรงเรียนพิจารณาแล้วจำเป็นต้องซื้อวัสดุ ก็สามารถจัดซื้อได้และส่งเรื่องเบิกให้ทันตามกำหนด ส่วนที่เหลือก็กันไว้เป็นค่านำมันเชื้อเพลิงและค่าอาหารด้วยน่ะครับ

ไม่มีความคิดเห็น: