วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ประชุมวิทยากรนาฏศิลป์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 สพท.สร.3 ได้จัดประชุมวิทยากรสาระนาฏศิลป์ ที่ห้องประชุม MOSOHOUSE เพื่อพิจารณากำหนดหลักสูตรการอบรมแกนนำระดับเครือข่าย โดยมีเป้าหมายที่นักเรียนทุกคน(ระดับขั้นพื้นฐาน) ต้องแสดงนาฏศิลป์ได้ 1 อย่าง ในเบื้องต้นนี้ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นการแสดงพื้นบ้านสุรินทร์ โดย
ช่วงชั้นที่ 1 : กะโน้ปติงตอง
ช่วงชั้นที่ 2 : มงก็วลจองได
ช่วงชั้นที่ 3 : เรือมอันเร
ช่วงชั้นที่ 4 : อัปสรา
วิทยากรมีใครบ้างเอ่ยคลิ๊ก (อ่านต่อ).........

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายชื่อวิทยากร
1.นางอรทัย ศรีฤทธิไกร
2.นางบุปผา ดัดถุยาวัตร
3.นางกุหลาบ วงศ์อุดม 086-2613287
4.ส.ต.ต.เรื่องศักดิ์ เปรียบนาน 087-2554036
5.นางวราภรณ์ รัตนวรรณ
6.นางทำนอง คุ้มวงศ์ 087-2610153
7.นางสุภักร์ สุขกฤต 089-4286150
8.นางวีรดา ลาธุลี 083-3692508
9.น.ส.จันทิมา เคล้าจันทร์ 081-3803881
10.น.ส.อาริด แข็งแรง 085-4469891
11.น.ส.สิรินาฏ ศรีมณีพันธ์ 086-2377732
12.น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสิม 084-8059017