วันพุธที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แนวการจัดอบรมให้กับโรงเรียนในเครือข่าย

............ตอนนี้สำนักงานเขตฯได้จัดอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ให้กับครูแกนนำทุกเครือข่ายเสร็จแล้ว และ ทางสำนักงานเขตฯ ก็อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับทุกเครือข่าย ๆ 6,500 บาท(รวม 23 เครือข่าย) ซึ่งได้มีหนังสือแจ้งไปยังประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายแล้ว.....
............ต่อไปก็คงเป็นภาระของประธานเครือข่ายที่จะต้องมายืมเงินออกไปจัดอบรมต่อให้กับคุณครูที่สอนวิชาดนตรีและนาฏศิลป์...........
...........แนวการจัดอบรม.........
ขออนุญาตย้อนไปดูที่หลักสูตรที่ทางเขตฯจัดอบรมให้นั้นเป็นดังนี้
สาระดนตรี ได้แยกเนื้อหาการสอนออกเป็น
ช่วงชั้นที่ 1 การสอนในชั้น ป.1 ถึง ป.3 เหมือนกันทั้งสามชั้น(เฉพาะในปีนี้) และ
การสอนช่วงชั้นที่ 2-4 การสอนในช่วงชั้น ป.4-ม.6 ก็จะเหมือนกัน(เฉพาะในปีนี้)
สาระนาฏศิลป์ ได้แยกเนื้อหาการสอนออกเป็น
ช่วงชั้นที่ 1 (ชั้น ป.1-3 สอนเหมือนกัน)
ช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป.4-6 สอนเหมือนกัน)
ช่วงชั้นที่ 3 (ชั้น ม.1-3 สอนเหมือนกัน)
ช่วงชั้นที่ 4 (ชั้น ม.4-6 สอนเหมือนกัน)
...........เนื่องจากงบประมาณที่จัดสรรไปให้เครือข่ายน้อย และสภาพการสอนในโรงเรียนโดยส่วนมากแล้วในระดับประถม จะให้สอนประจำชั้น(สอนทุกวิชา) จึงขอเสนอแนะแนวทางการจัดอบรมดังนี้
แนวทางที่ 1 .....ควรมอบหมายให้ครูที่จะต้องสอนดนตรี 1 - 2 คน และครูผู้สอนนาฏศิลป์ 1-2 คน ให้รับผิดชอบในการสอน 2 วิชานี้ทุกชั้น(ผู้ที่มีความถนัดมากที่สุดในโรงเรียน) แล้วให้คุณครูท่านอื่นมาช่วยสอนในวิชาอื่นแทน(แลกชั่วโมงสอนกัน)
ข้อดีคือ เด็กนักเรียนจะได้เรียนทั้งสองวิชานี้ทุกคน.......และถ้าหากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ยิ่งดีเพราะสามารถสอนรวมชั้นได้เลย.....คุณภาพของผู้เรียนทั้ง 2 สาระนี้จะเห็นเด่นชัดขึ้น.....นักเรียนสามารถออกแสดงในงานต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อมีการประเมินคุณภาพภายใน......ถ้าหากจัดอบรมให้กับครูประจำชั้นทุกคน โอกาสที่นักเรียนจะได้เรียนทุกชั้นทุกคนก็มีน้อย....เนื่องจากบางชั้นครูประจำชั้นไม่ถนัด เขาก็ไม่สอน(คือเก่า).....
แนวทางที่ 2 ......แต่ถ้าหากโรงเรียนยังยืนยันว่าจะให้ครูประจำชั้นเป็นคนสอน......อยากให้คุณครูได้เป็นทุกคน.......การจัดอบรมก็ควรจัดให้กับครูแต่ละช่วงชั้นแยกกัน เช่น ดนตรีจัดให้ครู ป.1-3 อบรม 1 วัน.....ครู ป.4-ม.6 อบรม 2 วัน.......ส่วนครูนาฏศิลป์จัดช่วงชั้นละครึ่งวัน......แต่ถ้าจัดอย่างนี้ผู้เข้าอบรมจะมีมาก....วัสดุอุปกรณ์ต้องใช้เยอะ......จัดยาก..........ลองคิดดูนะครับ........
.........ตอนนี้ เขตฯ ได้มีหนังสือแจ้งขอเชิญท่านประธานเครือข่ายทุกเครือข่ายไปประชุมที่กลุ่มนิเทศฯ เพื่อมาพูดคุยถึงแนวการจัดอบรม ในวันจันทร์ที่ 23 ส.ค. 53 เวลา 13.00 น.(หนังสือแจ้งออกแล้ว) ใครทราบแล้วช่วยกรุณาบอกประธานเครือข่ายด้วยนะครับ.....

ไม่มีความคิดเห็น: