วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2554

อบรมครูดนตรีชั้น ป.3 วันที่ 13-16 ก.ย.2554 ที่ห้องประชุม สพป.สุรินทร์ เขต3 on PhotoPeach

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เปียโนดิจิตอลมาแล้วจ้า
ตามที่ สพฐ.ได้จัดสรรเปียโนไฟฟ้าให้กับโรงเรียนจำนวน 13 โรง ๆ ละ 2 เครื่อง บัดนี้ได้มาถึง สพป.สร.3 แล้ว โดยได้คิดค่าขนส่งโรงละ 1,050 บ.(รวมค่าเอกสารคู่มือการสอน) ซึ่งโรงเรียนจ่ายเองในวันไปรับ(ขอสละสิทธิ์ได้ครับ) ให้ไปรับในวันที่ 19 มิ.ย.54 ที่ห้องประชุมชั้นล่างกลุ่มนิเทศฯ(หนังสือแจ้ง)และขอให้โรงเรียนเตรียม"ห้องดนตรี"ที่เหมาะสม(ตามที่ตกลงกันไว้)ด้วยครับ(แบบฝึกหัดและทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น)Click อ่านแบบฝึกแล้วมีความเห็นอย่างไรเสนอแนะได้เลยนะครับ(เจริญราษฎร์ฯ,นิคมสร้างตนเองปราสาท,สังขะวิทยาคม,บ้านสะกาด,บ้านเลิศอรุณ,กาบเชิงมิตรภาพฯ,บ้านโคกตะเคียน,บ้านอำปึล,บ้านสระแก้ว,บ้านตะโนน,ศรีณรงค์วิทยาคาร,บ้านสะแร,บ้านสน)

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2554
วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แจ้งการนิเทศติดตามประเมินผล


สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ เพื่อออกนิเทศ ติดตามประเมินผลนักเรียนชั้น ป.- ป.6 และชั้น ม. 3 ทุกโรงเรียน โดยให้รายงานผลให้เขต ฯ ทราบ ภายใน 11 มีนาคม 2554 ซึ่งได้ส่งหนังสือไปแล้ว และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ ดังนี้