วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

แจ้งการนิเทศติดตามประเมินผล


สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามฯ เพื่อออกนิเทศ ติดตามประเมินผลนักเรียนชั้น ป.- ป.6 และชั้น ม. 3 ทุกโรงเรียน โดยให้รายงานผลให้เขต ฯ ทราบ ภายใน 11 มีนาคม 2554 ซึ่งได้ส่งหนังสือไปแล้ว และสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ ดังนี้

ไม่มีความคิดเห็น: