วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

จุดประสงค์

จุดประสงค์ของBlogนี้
1. เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจกับโรงเรียนทุกโรงที่ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมกิกจรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทยและพื้นบ้าน ตามแผนปฏิบัตอิการไทยเข้มแข็ง 2552 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
2. รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวการดำเนินงาน
3. ติดต่อสื่อสารกันระหว่างสถานศึกษากับผู้รับผิดชอบโครงการ(ระดับเขตพื้นที่)

จุดประสงค์ของโครงการ
ให้โรงเรียนทุกโรงใช้งบประมาณที่จัดสรรให้(ค่าครุภัณฑ์เครื่องดนตรี/ค่าจ้างภูมิปัญญาท้องถิ่น) จัดการเรียนการสอนให้ได้ผลผลิตดังนี้
1. มีวงดนตรีไทย และหรือ วงดนตรีพื้นบ้าน อย่างน้อย 1 วง
2. มีวงนาฏศิลป์ไทย และหรือ วงนาฏศิลป์พื้นบ้าน อย่างน้อย 1 วง
3. นักเรียนทุกคนสามารถเล่นเครื่องดนตรีไทย และหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านได้ อย่างน้อย 1 ชิ้น
4. นักเรียนทุกคนสามารถร้องเพลงไทย และหรือ เพลงพื้นบ้าน ได้อย่างน้อยคนละ 3 เพลง
5. นักเรียนทุกคนสามารถแสดงนาฏศิลป์ไทย และหรือนาฏศิลป์พื้นบ้าน ได้อย่างน้อย 1 ประเภท

ไม่มีความคิดเห็น: