วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ส่งรายชื่อครูแกนนำการสอนดนตรีระดับเครือข่าย

ทุกเครือข่ายส่งที่นี่โดย
1. คลิ๊ก "ที่นี่" หรือ "ความคิดเห็น" (ด้านล่างนี้)แล้วพิมพ์ชื่อเครือข่าย-ชื่อครูในช่องฝากความคิดเห็น
2. พิมพ์รหัสยืนยัน(ตามตัวอักษรภาษาอังกฤษสีน้ำเงินที่เห็น)
3. ติ๊กที่ "ชื่อ/URL แล้วพิมพ์ชื่อผู้ส่ง
4. คลิ๊ก "เผยแพร่"

31 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 2
ดนตรี 1.นางอรพิน นามสุธรรม ครู โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี
2.นางลัดดาวัลย์ ลุมาตย์ ครูโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา
3.นายฤทธิรงค์ หงษ์อนันต์ ครูโรงเรียนไพลศึกษาคาร
4.นายสุพจน์ บุญแย้ม ครูโรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา

นาฎศิลป์ 1.นางสุวรรณี เต็งรัมย์ ครู รร.บ้านสองสะโกม
2.นางพรทิพย์ ศิริปฐมโรจน์ ครู รร.บ้านเชื้อเพลิง
3.นายเรืองศักดิ์ เปรียบนาน ครู รร.บ้านโคกเพชร
4.นางสถาพร ศิลาอ่อน ครูรร.บ้านโพธิกอง

อุทัย ยอดเยี่ยม กล่าวว่า...

เรียน ท่าน ศน.แดงที่เคารพ
ส่งรายชื่อตัวแทนเครือข่ายที่ 3 อบรม ดังนี้
สาขา ดนตรี ประกอบด้วย
1.นายสุทิตย์ สันทัยพร ครู/รร.ทุ่งมนวิทยาคาร
2.นายสุรศักดิ์ แร่ทอง ครู/รร.บ้านสะพานหัน
3.นางพัชรนันท์ จันทร์เกียรติกร ครู/รร.สุวรรณาคาร สงเคราะห์
4.นายบุญขิ่น ประจวบผล ครู/รร.บ้านหนองหรี่
สาขานาฎศิลป์ ประกอบด้วย
1.นางอัษฎาพร ปลุกใจหาญ ครู/รร.บ้านทุ่งมนฯ
2.นางเพ็ญศรี สุทธิมูล ครู/รร.บ้านสมุด
3.นางกิตติพร เทียมทัด ครู/รร.บ้านกำไสจาน
4.นางอมรศิริ สันตะการ ครู/รร.ท่งมนวิทยาคาร
ด้วยความเคารพยิ่ง
เครือข่ายที่ 3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เรียน ท่าน ศน.แดงที่เคารพ
ส่งรายชื่อตัวแทนเครือข่ายที่ 1 อบรม ดังนี้
สาขา ดนตรี ประกอบด้วย
1.นายจักรพงษ์ ศรีผ่องงาม ครู/รร.บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
2.นายพงษ์พันธ์ อินทรนุช ครู/รร.ปราสาทศึกษาคาร3.นายยรรยงค์ โสติยา ครู/รร.ประสาทวิทยาคาร
4.นายนิยม ผลจันทร์งามท ครู/รร.บ้านปราสาท
สาขานาฎศิลป์ ประกอบด้วย
1.นางบุปผา ดัชถุยาวัตร ครู/รร.บ้านปราสาท
2.นางสาวภัทราภา กำจัดภัย ครู/รร.บ้านทนง (รัฐราษฎร์วิทยา)
3.นางกุหลาบ วงศ์อุดม ครู/รร.ปราสาทศึกษาคาร
4.นางฐิติกานต์ ดังคนึก ครู/รร.บ้านบุอันโนง
ด้วยความเคารพยิ่ง
เครือข่ายที่ 1

ศน.แดง กล่าวว่า...

ถึงเครือข่ายที่ 1 อ.บุปผา กับ อ.กุหลาบ เป็นวิทยากรของเขตแล้ว ส่งชื่อคนอื่นแทนได้ไหมครับ

เครือข่ายที่ 19 กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 19 ตัวแทนดังนี้
1.นายสุพร สระแก้ว ครูโรงเรียนบ้านอำปึล
2.นางโสภา กาละซิรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านรุน
3.นายชนาธิป บุญสุยา ครูโรงเรียนบ้านหนองคันนา
4.นายสังคีตย์ บุญมณี ครูภูมิปัญญาโรงเรียนบ้านอำปึล

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 13 (ทับขอน)
ครูแกนนำดนตรี
1.นายสมเกียรติ วงษ์ปลั่ง ครู ร.ร.บ้านเลิศอรุณ
2.นายบุญมี ตระกูลดี ครู ร.ร.บ้านวังปลัด
3.นายธวัชชัย หอมหวล ครู ร.ร.หนองโสนวิทยา
4.นายจรัญ บุตรมิมุสา ครู ร.ร.บ้านขอนแตก
ครูแกนนำนาฏศิลป์
1.นางอรชร เยาวลักษณ์ ครู ร.ร.บ้านเลิศอรุณ
2.นางนิตยา มหานาม ครู ร.ร.บ้านเสรียง
3.น.ส.อ่อนศรีสุดา เครือเนียม ธุรการ ร.ร.บ้านโตงน้อย
4.น.ส.กมลพรรณ ชะนุดรัมย์ ธุรการ ร.ร.บ้านร่มเย็น - วังปลัด
สงวน ศาลางาม norklok_704 ผู้ส่ง

ศน.แดง กล่าวว่า...

อ.สมเกียรติ เป็นวิทยากรของเขตฯแล้ว เปลี่ยนเป็นคนใหม่ได้ไหมครับ

พิศิษฐ์ ไพรสินธุ์ กล่าวว่า...

รายชื่อครูแกนนำ อบรมดนตรี กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 17
1. นายพิทยาธร แก้วดี ครูโรงเรียนบ้านสะแร
2. นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใส ครูโรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2
3. นางนารีรัตน์ ดวงชื่น ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
4. นายวิรัล คำสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านอาโพน

เครือข่ายที่ 14 กล่าวว่า...

รายชื่อครูแกนนำอบรมคนตรี เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 14
1.นายสุพพจน์ หล้าลำ ครูโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190
2.นายประสพ สุภิษะ ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง
3.นายสุเทพ สามสี ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเบง

เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 14 กล่าวว่า...

รายชื่อครูแกนนำอบรมนาฏศิลป์ เครือข่ายจัดการศึกษาที่ 14
1.น.ส.คณิตา วรางกูร พนักงานฯโรงเรียนบ้านตะเคียน
2.นางบุณณดา ประเมินชัย ครูโรงเรียนบ้านปราสาทเบง
3.นางเสาวภาคย์ จินดาศรี ครูโรงเรียนบ้านสกล
4.นางพงศ์ศรี สายรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านบักจรัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 5
รายชื่อครูแกนนำดนตรี
1. นายการัณยภาส เพ็งพันธ์
2. นายมนตรี ท้าวไทยชนะ
3. นายธราพงษ์ สุกแสก
4. นายสิทธาตุ มีพรหมดี
5. นางณัฏฐิรา ดมหอม
รายชื่อครูแกนนำนาฏศิลป์
1. นางศิรินยา สังข์โกมล
2. นางวิทยา เมินดี
3. นางจันทร์จิรา บัวบาน
4. นางประยงค์ ฉายแก้ว

ผู้ส่ง นายการัณยภาส เพ็งพันธ์ ครูรร.อมรินทราวารี

ประธานเครือข่าย กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 6
ดนตรี
1.นายมนัส รัตนวรรณ์ ครู รร.บ้านปลัด
2.นายธำมรงค์ โพนทะนา ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านกูน
3.นางรัตติยา ยองใย พนักงานราชการ ร.ร.บ้านลังโกม
4.นายส่งเสริม ดีเพิ่ม ครู ร.ร.นิคมฯ 3
นาฏศิลป์
1.นางอาภาภรณ์ ประไวย์ ครู ร.ร.บ้านกระวัน
2.นางวิญนา ยังมี ครู ร.ร.บ้านปลัด
3. นายพรสวรรค์ บุญปลอด ครู ร.ร.บ้านลังโกม
4.นางไฉทยา เสาทอย ครู ร.ร.บ้านก็วล

ประธานเครือข่าย 16 กล่าวว่า...

ครูดนตรี
นายทองเต็ม ขันงาน ผอ.ร.ร.บ้านโคกตะเคียน
นายคำตา สร้อยจิตร ครู ร.ร.บ้านโคกตะเคียน
นายสุทธิศักดิ์ สมศรี ครู ร.ร.แนงมุดวิทยา
นายสมศักดิ์ โสมทอง ครู ร.ร.ประชาสามัคคี
ครูนาฏศิลป์
นางคำพันธ์ เพ็ชรล้วน ครู ร.ร.บ้านสระทอง
นางศิราธร ตินานพ ครู ร.ร.บ้านจารย์
นางสาวณภัสวรรณ พันธ์อินทร์ ครู ร.ร.บ้านจารย์
นางณัฐธยาน์ กุลธรรมประทับ ครู ร.ร.นิคมฯ 2

นายธรรมนูญ บุญงอก กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 12
ครูแกนนำดนตรี
1.นายสุภัทร วงษาสนธิ์ ครู ร.ร.บ้านเถกิง
2.นายทรงวุฒิ รุ่งวิริยะชัย ครูร.ร.บ้านพระแก้ว
3.นายจีระ ศรีชัย ครู ร.ร.ตาคงวิทยาฯ
4.นายประจักร พอกสนิท ครู ร.ร.บ้านหนองขี้เหล็ก
ครูแกนนำนาฏศิลป์
1.นายอุเทน สมจิตร ครู ร.ร.พระแก้ววิทยา
2.นางภัทรมาศ ไชยชาญ ครู ร.ร.บ้านกะปู
3.นายสุชาติ สุกพราว ครู ร.ร.บ้านเถกิง
4.นายนิ่ม คงดี ครู ร.ร.บ้านพระแก้ว

ประธานเครือข่าย กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 17
ครูดนตรี
1.นายพิทยาธร แก้วดี ครู ร.ร.บ้านสะแร
2.นายชัชรินทร์ชัย เกาะน้ำใส ครู ร.ร.กลาโหมฯ
3.นางนารีรัตน์ ดวงชื่น ครู ร.ร.บ้านบัวเชด
4.นายวิรัล คำสัตย์ ครู ร.ร.บ้านอาโพน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 19
ครูนาฏศิลป์
1.นางสาวอรพรรณ ตระกูลบรมสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านหนองคันนา
2.นางสาวจินดารัตน์ ทวนไธสง ครูผูเ้ช่วย โรงเรียนบ้านรุน
3.นางสาวรุ่งนภา่ ละออกอ
4.นายสุภาพ เพราะทอง ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข

กัญญา บุญประสิทธิ์ กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 7 อบรมครูดนตรีไทยและพื้นบ้าน
1. นายยุทธศักดิ์ เสาเวียง ครูโรงเรียนบ้านโชคนาสาม
2.นายประเสริฐ สุขแสก ครู โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
3. นางพัฒนา แสงโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ
4. นายพรภิรมย์ ทรงกลด ครู โรงเรียนบ้านบักดอก
5. นายพิเชษฐ์ พลภักดี ครูโรงเรียนบ้านมะเมียง
6. นายวรรณศิลป์ โคตรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านถนนหัก
7. นายทรงวุฒิ ปุนประโคน ครู โรงเรียนตานีวิทยา

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 8

ดนตรี
1. นายศุภชัย พิมพ์ศรี
2. นายคีตะ กระจายศิลป์
3. นางธารทิพย์ จูกระโทก
4. นางอรุณวดี พรหมจักริน

นาฏศิลป์
1. นางจุไรรัตน์ หมื่นเจริญ
2. นางสาวรัชฏาพร ทนทาน
3. นางสาวจำเริญศรี ศรีทองสุข
4. นางกฤตพร เจริญ

jira กล่าวว่า...

เครือข่าย 4
ดนตรี
1.นางอรุณนี ผลพูน ร.ร.กันทราราม
2.นายสุธี เกลียวขาว ร.ร.บ้านสวาย
3.นายชาตรี วรรณโย ร.ร.ไทรแก้ววิทยา
4.นายสฎาษิต สุนทรดี ร.ร.ตาเบาวิทยา
นาฏศิลป์
1.นางกุหลาบ ชุมไธสง ร.ร.วันเจริญสามัคี
2.นางนิจวรรณ ชินวงษ์ ร.ร.กันทราราม
3.นางสุวรรณา นิราราช ร.ร.บ้านสวาย
4.นางขวัญจิตร ห้าวหาญ ร.ร.บ้านลำพุก
ผู้ส่ง
นางจิราพร ศิริโฉม ครู ร.ร.กันทราราม

ครูอ๋า กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 11ครูแกนนำด้านดนตรี1.นายอุทัย  ศรีเจริญ ร.ร.บ้านชำเบง2.นางวริศรา  แอกทอง ร.ร.บ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม3.นางสำรวย  แสนกล้า ร.ร.บ้านศาลา4.นายไชยวัฒน์  อุดมทวี ร.ร.บ้านลันแต้5.นางสาวมณีกานต์  ทนทอง ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม 046.นางสาวนิตยา  ทองใบ ร.ร.เทพอุดมวิทยาผู้ส่ง นายสุรพงษ์  รัตนโคตร ครู ร.ร.มัธยมทับทิมสยาม 04

นางสาวชูศรี ศรีสุข กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 18
รายชื่อครูอบรมดนตรีดนตรี
1.นายสมโภชน์ เจือจันทร์ ครูผู้ช่วยร.ร. บ้านสน
2.นายไพฑูรย์ บุตรดาวงษ์ ครูผู้ช่วย ร.ร. บ้านจบก
3.นายธนกฤต พวงอินทร์ พนักงานราชการ ร.ร. มัธยมศรีสำเภาลูน


รายชื่อครูอบรมนาฏศิลป์
1.นางสาวเบญจมาส พรหมบุตร ครูผู้ช่วย ร.ร.บ้านไทยเดิม
2.นางบังอร ภูรุ่งเรือง ครูชำนาญการ ร.ร. บ้านสะเดา
3.นางสาวเพ็ญแข ศรีวะโสภา ครูผู้ช่วยร.ร บ้านหนองโจงโลง
4.นางสาวชูศรี ศรีสุข ครูชำนาญการ ร.ร บ้านสน

นายพิชัย สุดใสดี กล่าวว่า...

เครือข่าย 20
รายชื่อครูดนตรี
1.นายสุรินทร์ ศรีหะจันทร์ ครู ร.ร.พนมดงรักวิทยา
2.นายสุชาติ สุขสบาย ครู ร.ร.บ้านตาลวก
3.นายอรุณ วงษ์รัมย์ ครู ร.ร.บ้านสระแก้ว
4.นายศิริพงษ์ ทาทอง ครู ร.ร.บ้านจีกแดก
ครูนาฏศิลป์
1.นางณิฐิกานต์ ไม่ย่อท้อ ครู ร.ร.บ้านละเอาะ
2.น.ส.ศิรินาฏ ศรีมณีพันธ์ ครู ร.ร.บ้านโคกกลาง
3.น.ส.พัชรินทร์ อินต๊ะสิน ครู ร.ร.บ้านโคกกรม
4.นางวัชรี ทรงนวล ครู ร.ร.บ้านโคกโบสถ์

เครือข่ายที่ 9 กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 9
รายชื่อครูอบรมดนตรี
1.นายไกรสร ปานา ครู ร.ร.กระเทียมวิทยา
2.นายเด่น ศรแสง ครู ร.ร.บ้านโคกรัมย์
3.นายบุญลักษณ์ วงศา ครู ร.ร.บ้านโนนสบาย
4.นายจิรกิตติ์ โสมะมี ครู ร.ร.บ้านถนน
5.นายนัติกรณ์ นนทะบุตร ครู ร.ร.สหราษรฏ์วิทยา

รายชื่อครูอบรมนาฏศิลป์
1.นางมยุรา กอนจันดา ครู ร.ร.บ้านแยงฯ
2.นางมาลี สะอาดเอี่ยม ครู ร.ร.บ้านหลัก
3.นางพะเยาว์ เหมือนคิด ครู ร.ร.บ้านตาโมม
4.นางาสวจิราภรณ์ กิ่งแก้ว ครู ร.ร. บ้านกระเทียม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ให้ เครือข่ายที่ ๒๒ อำเภอศรีณรงค์
ส่งรายชื่อข้าราชการครู เพื่ออบรมข้าราชการครูในสาระการเรียนรู้ดนตรี และนาฏศิลป์
เครือข่ายที่ ๒๒ จึงส่งรายชื่อข้าราชการครูอบรม ดังต่อไปนี้
รายชื่อครูอบรมดนตรี อบรม ๒๐ -๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนสังขะ
๑. นายสนันพงศ์ พิมพ์จันทร์ ครู โรงเรียนบ้านแดง
๒. นายธงสยาม พลหล้า ครู โรงเรียนบ้านละมงค์
๓. นายบุญช่วย บุญเต็ม ครู โรงเรียนบ้านตะโนน
๔. นายวิศรุต แก้วสมุทร ครู โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร
รายชื่อครูอบรมนาฏศิลป์ อบรม ๙-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ โรงเรียนสังขะวิทยาคม
๑.นางจำเนียร พันธ์เลิศ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านแดง
๒. นางสาวชฎาพร ภุชงค์ ครู โรงเรียนบ้านโสน
๓.นางภัทรนันท์ เป็นสุข ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านพะเนาว์
๔ นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทร ครู โรงเรียนบ้านหนองแวง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ครูกบชลสิทธิ์ กล่าวว่า...

เครือข่าย15
ครูแกนนำนาฏศิลป์
1.นางนลินพรรณ สะแกทอง ร.ร.บ้านคูตัน
2.นางสมหวัง ทองแผ่น ร.ร.บ้านโจรก
3.น.ส.อุดร อินทร์ลี ร.ร.บ้านเกษตรถาวร
4.นางเสาวภา ใจกล้า ร.ร.บ้านหนองโยโคกปืด

กัญญา บุญประสิทธิ์ กล่าวว่า...

รายชื่ออบรมครูแกนนำการสอนนาฏศิลป์เครือข่ายที่7
1.นางมยุรี ปัญญาเอก ครู โรงเรียนตานีวิทยา
2.นางสาวกัญญา บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท
3.นางอรุณรัตน์ บุญปลิว ครูโรงเรียนบ้านละลมระไซ
4.นางสาวจันทนา มะเรืองศรี ครูโรงเรียนบ้านหนองปรือ
5.นางกฤติยา พูนทรัพย์ ครูโรงเรียนบ้านตานี

กัญญา บุญประสิทธิ์ กล่าวว่า...

รายชื่ออบรมครูแกนนำนาฏศิลป์เครือข่ายที่ 7
6.นางพัฒนา แสงโพธิ์ ครูโรงเรียนบ้านโคกจำเริญ

ศน.พนัส กล่าวว่า...

เฉพาะเครือข่ายที่ 7 เครือข่ายเดียวน่ะครับที่ให้เข้าอบรม 6 คน เพราะว่าเครือข่าย 7 ได้แบ่งออกเป็น 2 เครือข่ายแล้ว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายชื่อครูแกนนำ อบรมนาฏศิลป์ กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 17
1. นางนารีรัตน์ ดวงชื่น ครูโรงเรียนบ้านบัวเชด
2. นางจิระพันธ์ บัวกิ่ง ครูโรงเรียนบ้านออด
3. นางอุไรรัตน์ โพธิกุล ครูโรงเรียนบ้านโชค

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รายชื่อครูแกนนำอบรมนาฏศิลป์ กลุ่มเครือข่ายจัดการศึกษาที่ 21
1.นางยุพิน ครุฑสุวรรณ ครู รร.บ้านหนองหว้า
2.นายเชาวลิตร อินทร์ตา ครู รร.บ้านเกาะตรวจ
3.นางกิตติมา คุณมาศ ครู รร.พระจันทร์ศรีสุข
4.นางสาวพิศเพียงตา วังจันทร์ พนักงานราชการ รร.บ้านฉลีก

ประธานเครืออข่าย กล่าวว่า...

เครือข่ายที่ 22
ครูแกนนำนาฏศิลป์
1.นางจำเนียร พันธ์เลิศ ครู รร.บ้านแดง
2. นางสาวชฎาพร ภุชงค์ ครู ร.ร.บ้านโสน
3. นางภัทรนันท์ เป็นสุข ครู ร.ร.บ้านพะเนาว์
4. นางสาวธันยาภรณ์ รัฐสมุทร ครู ร.ร.บ้านหนองแวง